TLAA : ระบบจองที่นั่งการสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
ณ สมาคมประกันชีวิตไทย ช่วง COVID-19
1. ผู้สมัครสอบ จะต้องจองคิวสมัครล่วงหน้า ผ่าน www.tlaa.org หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนและยืนยันการสมัครแล้ว กรุณาถ่ายหรือแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ
2. ให้ติดต่อชำระเงินสดค่าสมัครสอบ 200 บาท ณ อาคารสมาคมประกันชีวิตไทยชั้น 2 และเข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด
3. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ บัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการที่มีรูปถ่ายชัดเจน แสดงตนตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้การยืนยันตัวตนจะกระทำด้วยตนเองผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และโปรดไปแสดงตนก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที
4. สมาคมฯไม่รับสมัครสอบแบบ Walk In ให้ทำการจองคิวสอบล่วงหน้าเท่านั้น และห้ามผู้ติดตามเข้ามาบริเวณอาคารทุกกรณี
5. กรณีผู้เข้าสอบที่สอบไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบใหม่ได้อีก 1 รอบ สมัครสอบไม่เกินเวลา 12.30 น. ของวันที่มาสอบเท่านั้น
6. ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจ ATK โดยพยาบาลวิชาชีพ ณ สมาคมประกันชีวิตไทยเท่านั้น และชำระเงินค่าตรวจ ATK หากผลตรวจเป็น Positive ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี และแนะนำให้ไปทำการตรวจยืนยันผลแบบ RT-PCR ที่สถานพยาบาลต่อไป
7. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาด เสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด หากพบการแต่งกายผิดระเบียบหรือไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
8. สมาคมฯจะเปิดให้จองคิวสมัครสอบของวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปของทุกวัน และจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบสอบ