TLAA : ระบบจองที่นั่งการสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
ณ สมาคมประกันชีวิตไทย
1. ผู้สมัครสอบ จะต้องจองคิวสมัครล่วงหน้า ผ่าน www.tlaa.org หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนและยืนยันการสมัครแล้ว กรุณาถ่ายหรือแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ
2. ให้ติดต่อชำระเงินสดค่าสมัครสอบ 200 บาท ณ อาคารสมาคมประกันชีวิตไทยชั้น 2 และเข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด
3. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ บัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการที่มีรูปถ่ายชัดเจน แสดงตนตามขั้นตอนที่กำหนด ทั้งนี้การยืนยันตัวตนจะกระทำด้วยตนเองผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และโปรดไปแสดงตนก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที
4. สมาคมฯไม่รับสมัครสอบแบบ Walk In ให้ทำการจองคิวสอบล่วงหน้าเท่านั้น และห้ามผู้ติดตามเข้ามาบริเวณอาคารทุกกรณี
5. กรณีผู้เข้าสอบที่สอบไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบใหม่ได้อีก 1 รอบ สมัครสอบไม่เกินเวลา 12.30 น. ของวันที่มาสอบเท่านั้น
6. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาด เสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด หากพบการแต่งกายผิดระเบียบหรือไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
7. สมาคมฯจะเปิดให้จองคิวสมัครสอบของวันถัดไป (เปิดจองล่วงหน้า 1 วัน) ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปของทุกวัน และจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละรอบสอบ