TLAA : ระบบจองที่นั่งการสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
ณ สมาคมประกันชีวิตไทย ช่วง COVID-19
1. ผู้สมัครสอบ จะต้องจองคิวสมัครล่วงหน้า ผ่าน www.tlaa.org หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนและยืนยันการสมัครแล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเลขที่การจอง วัน เวลาสอบ ท่านสามารถแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ
2. ให้ติดต่อชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท ณ อาคารสมาคมประกันชีวิตไทยชั้น 2 และเข้าสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด
3. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ บัตรอื่นที่ออกให้โดยทางราชการที่มีรูปถ่ายชัดเจน ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้โปรดไปแสดงตนก่อนเวลาสอบประมาณ 15 นาที หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
4. สมาคมฯไม่รับสมัครสอบแบบ Walk In ทุกกรณี นอกเหนือจากการจองคิวสอบล่วงหน้าเท่านั้น
5. ผู้สมัครต้องสแกน QR Code ไทยชนะ ทั้งเข้าและออก อาคารสมาคมประกันชีวิตไทย
6. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ขาด เสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด หากพบการแต่งกายผิดระเบียบหรือไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
7. สมาคมฯจะเปิดให้จองคิวสมัครสอบของวันถัดไป ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปของทุกวัน